Alders Academy - Algemene voorwaarden


1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Alders Academy, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0898.350.949 en haar Klant, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het feit van de door hem geplaatste opdracht. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden worden door Alders Academy alleen aanvaard wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Alders Academy bevestigd en ondertekend worden door één van de zaakvoerders voor aanvang van de betrokken diensten. De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang. De niet-toepassing door Alders Academy van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
Alle aanbiedingen en/of offertes van Alders Academy zijn vrijblijvend. Tussen Alders Academy en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de betaling van het volledige factuurbedrag, ten laatste één week voor aanvang van de opdracht.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
De Klant zal steeds het nodige materiaal ter beschikking stellen aan Alders Academy dat voldoet aan alle wettelijke eisen.

4. PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW(21%)

5. BETALINGEN
Tenzij anders opgenomen in de offerte van Alders Academy, verbindt de Klant er zich toe het volledige factuurbedrag te voldoen ten laatste één week voor aanvang van de opdracht. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur.

6. OVERMACHT
Alders Academy is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door Alders Academy geheel of gedeeltelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Alders Academy, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien. Worden altijd als gevallen van overmacht beschouwd : staking of lock-out, brand, overstroming, ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken lesgever of gewijzigde wetgeving en/of richtlijnen van het FOD Mobiliteit. Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst tussen Alders Academy en de Klant ontbonden. In dat geval is Alders Academy slechts gehouden tot creditering van de door haar in rekening gebrachte prijs .

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -RECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Alders Academy geproduceerde en overgemaakte informatie, documentatie en ontwerpen zijn en blijven eigendom van Alders Academy. Deze mogen niet doorgegeven of gereproduceerd worden zonder toestemming van Alders Academy

8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
Alders Academy heeft het recht om de overeenkomst met de Klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :
In geval van ontbinding behoudt Alders Academy zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die Alders Academy heeft geleden. Elke annulering van een opdracht door de Klant dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering van de opdracht door de Klant tot één(1) week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht is de Klant aan Alders Academy steeds een forfaitaire administratiekost verschuldigd van 50 Euro per inschrijving. Indien de Klant binnen de week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht annuleert is de Klant het volledige bedrag verschuldigd gelijk aan de totale kostprijs van de betrokken opdracht.

9. AANSPRAKELIJKHEID
Indien Alders Academy (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. Alders Academy is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Alders Academy niet aansprakelijk. Ingeval Alders Academy aansprakelijk wordt gehouden voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Alders Academy beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de Klant. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Alders Academy steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Alders Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, nooit voor indirecte schade.

10. HERZIENING VOORWAARDEN
Alders Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. De Klant heeft het recht om in dergelijk geval de overeenkomst op te zeggen indien hij zich niet akkoord kan verklaren met de gewijzigde algemene voorwaarden. In dat geval dient hij Alders Academy aangetekend op de hoogte te brengen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden.

11. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Hasselt.
Op elke overeenkomst tussen Alders Academy en de Klant is Belgisch recht van toepassing.